ජීවිතයට ඉතාමත් වැදගත්කොලෙස්ටරෝල් මිත්‍යාව

0 0 උපුල් සිරිවර්ධනෙග් මුහුණු ෙපාෙතන් උපුටාගන්නා ලදි කොලෙස්ටරෝල් ගැන අපි බොහෝ වාර ගණනක් කතා කලා මතක ඇති. ඒත් මට නැවතත් ටිකක් ආවර්ජනය කරන්නට සිතුනා මොනාද මේ කොලෙස්ටරෝල් කියන්නේ කියලා. […]