දෑත් සනීපාරක්ෂක දියර (Hand Sanitizers) නිවසේදී සාදාගන්නා ආකාරය

0 0 දෑත් සනීපාරක්ෂක දියර (Hand Sanitizers) නිවසේදී සදා ගැනීම පිළිබඳ බොහෝ දෙනා දෙනා වීඩියෝ ඉදිරිපත් කලත් ඒ ක්‍රම වල නිරවද්‍යතාවය ගැන ප්‍රශ්නාර්ථයක් ඉතුරු වනවා…… එබැවින් සංයුති නිවැරදිව සැකසෙන සරල […]